Dầu cắt dây Baoma BM-2

04.05.2018 04:34Comments Off on Dầu cắt dây Baoma BM-2Views: 194

Dầu cắt dây Baoma BM-2 cho máy cắt dây Baoma

Dầu cắt dây Baoma BM-2 cho máy cắt dây Baoma

Dầu cắt dây Baoma BM-2 cho máy cắt dây Baoma

Mixture ratio: 1L BM-50 Mixed with 18L water

1. Patent for Invention (200710132380.4)

2. European RoHS chemical test

3. SGS-CSTC environment certification

4.100% Water base, no pollution

5. Higher efficiency, better finishing, lower wire consumption

6. Long using life

7. Can be used for variety metal material cutting.

8. it’s made of imported material which can be used for variety material cutting.

9. Non-toxic,no smell, no foam, reusable for long using time.

10. This working solution is designed for high efficiency WEDM machines, reusable wire cut machines/molybdenum wire cut machines.

Dầu cắt dây Baoma BM-2

Dầu cắt dây Baoma BM-2

Tỷ lệ hỗn hợp: 1L BM-50 Hỗn hợp với nước 18L

1. Bằng sáng chế cho phát minh (200710132380.4)

2. Chứng nhận kiểm tra hóa học RoHS châu Âu

3. Chứng nhận môi trường SGS-CSTC

4.100% nước cơ sở, không gây ô nhiễm

5. Hiệu quả cao hơn, hoàn thiện tốt hơn, tiêu thụ dây thấp hơn

6. dài sử dụng cuộc sống

7. Có thể được sử dụng để cắt vật liệu kim loại.

8. nó được làm bằng nguyên liệu nhập khẩu có thể được sử dụng để cắt vật liệu đa dạng.

9. không độc hại, không có mùi, không có bọt, tái sử dụng trong thời gian dài sử dụng.

10. Giải pháp làm việc này được thiết kế cho máy WEDM hiệu quả cao, máy cắt dây có thể tái sử dụng / máy cắt dây molybdenum.

Dầu cắt dây Baoma BM-2 BM-4

Dầu cắt dây Baoma BM-2 BM-4

 

Tags:

Comments are closed

error: Content is protected !!